Tietosuojaseloste

Kummipuu Tmi tietosuojaseloste / markkinointirekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679
Laadittu 14.11.2022

1. Rekisterin nimi

Kummipuun markkinointi- ja yhteystietorekisteri

2. Rekisterin ylläpitäjä ja vastaava henkilö

Kummipuu
Aerlanmäki 12
21500 Piikkiö

Eljas Knuutila
info@kummipuu.fi
puh. 040 372 6319

3. Rekisterin käyttötarkoitus

•  Uutiskirjeiden toimittaminen ja markkinoiden analysointi

•  Asiakassuhteen hoitaminen

•  Tarjousten vastaanottaminen ja lähettäminen

•  Asiakkuuksien käsittely ja yhteydenpito

•  Verkkosivustojen käyttäjäanalyysi

•  Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen

•  Markkinoinnin kohdentaminen

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja:

•  Yhteystiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus

•  Rekisteröinnin aika ja tietojen lähde

•  Asiakastiedot

•  Henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

•  Kiinnostuksen kohteet rekisterinpitäjän www-sivustoilla ja yrityksen palveluissa

•  Asiointihistoria verkkosivustolla

•  Uutiskirjeiden luku- ja klikkaushistoria

•  Henkilön käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot: mm. päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä ja selain

•  Muut asiakkaan itse antamat tiedot

•  Yritysasiakkaalta voidaan tallentaa lisäksi: yrityksen nimi, y-tunnus, alv-tunnus sekä henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät oleelliset tiedot, kuten henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa.

5. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tilausten, tarjouspyyntöjen/yhteydenottolomakkeen ja uutiskirjetilauksien yhteydessä. Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivustojen käytöstä markkinoinnin kohdentamiseen.

6. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta ilman rekisteröidyn lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla. Tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille ainoastaan toiminnan kannalta välttämättömille tahoille, kuten logistiikan ja maksupalvelun yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille asiakastoimitusten mahdollistamiseksi. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

7. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joilla se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

9. Tarkastus- ja korjausoikeus sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua uutiskirjetilauksensa ja asiakkuutensa.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on talletettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteristä vastaavalle henkilölle.

10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Tämä seloste on viimeksi päivitetty 22.11.2022.